บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปนัดดา รัตนศาลาแสง 175780
2  นางสาวปิยธิดา นาคลอย 175760
3  นางสาวปรียาลักษณ์ โชติกะคาม 175790
4  นายนิรวิทย์ แจ้งจิตต์ 175762
5  นางสาวน้ำฝน กุระโท 175710
6  นางสาวสุกัญญา สมรักษ์ 175764
7  นางสาวเสาวรส เกิดคลองตัน 175849
8  นายนวพล สาทา 175855
9  นายประมวล เครือม่วง 175819
10  นายอดิศร รอดนวล 175835
11  นางสาวนิจวดี ประขันเพ็ชร 175945
12  นางสาวภาวิณี รักษาสังข์ 175941
13  นายภูวดล ปราบภัย 175916
14  นางศตภรณ์ อบรมกลิ่น 175902
15  นางสาวสุนทรี มีแสงนิล 175826
16  นางสาวติรทยา เสือป่า 175963
17  นางสาวกนัฐยา รัตนะ 175979
18  นางสาวพจนี ละมูลสุข 175152
19  นายพลชัย พินทุพิมล 180073
20  นายอนุชิต เข็มเงิน 175864

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th