บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวแพรพันธ์ สุธรรมมา 174485
2  นางสาวกาญจนวรรณ อินทมหันต์ 174484
3  นางสาวฐิติยา อินทนัย 174882
4  นายนายประพาส แผ้วพลสง 174781
5  นายนาย สุพจน์ ฮวดจึง 174762
6  นางสาวชัญญานุช ศรีอักษร 174661
7  นางสาวอรกานต์ มัชชิโม 174958
8  นางสาวดวงฤทัย พรมมา 175193
9  นางสาวดลยกร กำหนด 175263
10  นางสาวนางสาวธมลวรรณ รักภูธร 174602
11  นางสาวเจษฎาพร ยอดสอน 174601
12  นายดนัย สุพร 175109
13  นายสันติชัย สิริธนิตวงศ์ 175265
14  นางสาวศิริวรรณ พิมพา 175275
15  นางสาวเสาวภา เทศนา 175124
16  นางณชรต โตอุ่นเพชร 175125
17  นายเฉลิมวุฒิ นามวิชา 175335
18  นางสาวดวงฤทัย ธาตุวิสัย 175353
19  นายนายอาทิตย์ กองขวัญ 175402
20  นางสาวสุภัทรตรา โพธิ์ทอง 181826

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th