บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวณัฐธิดา ต่างสันเทียะ 175045
2  นางสาวนัศลินทร์ ทองเจริญ 174840
3  นายสุวิชา หัดกล้า 174845
4  นายธนากร เผ่าสีสุราช 175085
5  นางสาวศิรประภา วันวงษ์ 175084
6  นางสาวนิศากร ทองสาย 175083
7  นางสาวกุลธิดา บุตรพุ่ม 175100
8  นางสาวศศิภา เที้ยเจริญ 174640
9  นางสาวฐิติมา อนุขุน 174664
10  นางสาวเวรุรีย์ คิดอ่าน 174713
11  นายวิกันต์ เศรษฐบุตร 174729
12  นางสาววิภารัตน์ เสลาด 174644
13  นางสาววริษฐา จารุไพบูลย์ 174927
14  นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ 174826
15  นางสาวสุภาวดี พันธ์พืช 175228
16  นางสาวธัญญารัตน์ เผยโคกสูง 175021
17  นางสาวสุชาดา พลอยจตุโชค 175248
18  นางสาวจิณลดา ชวณารมย์ 175371
19  นายวสันต์ สอสุธรรม 181201
20  นายธนารัฐฏ์ ไชยา 181521

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th