บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวชวัลลักษณ์ โพธิ์ศรี 175396
2  นางสาวกนกวรรณ ละมั่งทอง 175325
3  นางสาวเชษฐ์สุดา เพ็งวรรณ 175320
4  นางสาวสิริมา การะเกษ 175454
5  นายธราดล ธรรมไขย์ 175456
6  นายทรงศักดิ์ สายกระสุน 174911
7  นายรัชชานนท์ ไฝคำ 175506
8  นายนัฐวุฒิ ศรีประดิษฐ 175511
9  นางสาวทิพย์ประภา สินสวัสดิ์ 175512
10  นางสาวณัฐธิดา สืบตระกูล 175514
11  นางสาววราภรณ์ เพชรเวโรจน์ 175537
12  นางสาวพรรณศิริ ศิริวรรณ 175517
13  นางสาวภัทรดา ประภาศิลป์ 175337
14  นางสาวนิตยาภรณ์ โง่นลุน 175551
15  นางสาววราพร ขมิ้นเขียว 175516
16  นางสาวปาณิสรา โชคบัณฑิต 176382
17  นางสาววรวีร์ จงสกุลชัย 176391
18  นางสาวนัฐธิดา มณีเนตร 176896
19  นางสาวธนัตถ์นพนันท์ เรือนเงิน 178771
20  นายพลากร ตันติถาวร 180140

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th