บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวชนะกานต์ เติมศิลป์ 175403
2  นางสาวชวัลลักษณ์ โพธิ์ศรี 175395
3  นางสาวศิริวรรณ พังจุนันท์ 175196
4  นายศิริพงษ์ หมู่ผึ้ง 175194
5  นางสาวเอมิกา กองแก้ว 175200
6  นางสาวสุภาพร ฟักเงิน 175215
7  นางสาวดัชนี หล่อดี 175219
8  นางสาวกัญญาพัชร หุ่นวงค์ 175216
9  นางสาวภรณ์ชนก ภาวัง 175217
10  นางสาวกนกวรรณ ละมั่งทอง 175327
11  นางสาวเชษฐ์สุดา เพ็งวรรณ 175323
12  นางสาวสิริมา การะเกษ 175453
13  นายธราดล ธรรมไขย์ 175455
14  นายทรงศักดิ์ สายกระสุน 174912
15  นางสาวพิชชากร เบิกบานดี 175502
16  นางสาวปัณฑิตา จงเจริญกิจชัย 175458
17  นายนัฐวุฒิ ศรีประดิษฐ 175507
18  นายเพิ่มผล หอมงาม 176369
19  นายไพรัตน์ ดิษสวรรค์ 175974
20  นางสาวโยษิตา พูลคุณานุกูร 176859

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th