ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุนันทา จิตรไทย 157705
2  นายนันทพงศ์ เที่ยงธรรม 157720
3  นางสาวเมธาพร สมสุขเจริญ 155177
4  นางสาวมัลริกา ปะนาราช 155185
5  นางสาวดาราทิพย์ เชตวัน 157415
6  นายสุรสิทธิ์ ชัชวาลย์โชติกุล 157540
7  นางสาวเพ็ญณภาย์ แก้วกิ่ง 157631
8  นางสาวพรนภา สิงห์ทอง 157632
9  นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี 157087
10  นางสาวสายพิณ จันทร์ประดับ 157641
11  นายกิตติศักดิ์ ทองทัพไทย 157625
12  นายธีรทัศน์ ชลสาคร 156505
13  นางสาวพรนิภา วงษ์หงษ์ 157639
14  นายอนุกูล สุขเจริญ 157452
15  นางสาวกาญจนา กลิ่นคำหอม 157448
16  นางสาวกัณตีมา วาริพันธน์ 157672
17  นางสาวสิรีธร สังวาลย์เพชร 157683
18  นายชูติพันธุ์ ธิติธาดา 157684
19  นางสาวพรรนิดา ขะชี้ฟ้า 157692
20  นางสาวนลินี สว่างผุย 157691

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th