ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวภัศราภรณ์ ฤกษ์สุขสมบัติ 157507
2  นางสาวเมธาพร สมสุขเจริญ 155175
3  นางสาวมัลริกา ปะนาราช 155186
4  นางสาวดาราทิพย์ เชตวัน 157414
5  นายสุรสิทธิ์ ชัชวาลย์โชติกุล 157535
6  นางสาวณัฐณิชา เวียงทอง 156393
7  นางสาวธันยาภรณ์ คงสินชัย 157675
8  นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี 157088
9  นายธีรทัศน์ ชลสาคร 156512
10  นางสาวพรนิภา วงษ์หงษ์ 157534
11  นางสาวกาญจนา กลิ่นคำหอม 155805
12  นายอนุกูล สุขเจริญ 157449
13  นางสาวนิโลบล ทิมทอง 157322
14  นายธนิต ทองสุขนอก 157325
15  นายนิพล ศรีรังษ์ 157323
16  นางสาวสุนีย์ ขวัญยืน 157757
17  นางสาวนัฐฐา นวลดี 157617
18  นางสาวสุภาพร ตันตระกูล 157724
19  นางสาวภรณ์ธรรม จันทร์คงสุวรรณา 157745
20  นางสาวปาริฉัตร แก้วภูงา 157767

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th