ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอริญญาวรรณ สุขจิต 159222
2  นางสาววิภาวี สารพันธ์ 160440
3  นายอนันธศักด์ วันโสภา 160477
4  นาย นันธานนธ์ สารภัยวีระโชติ 160478
5  นายวีริศ ศุภทัศนา 160380
6  นางสาวสุพรรษา ทาทอง 160489
7  นางสาวธนิษฐา วงศ์เมืองแก่น 159284
8  นางสาวกัญณภัทร คงมั่น 159500
9  นายทรรวรีก์ พระแก้ว 159679
10  นางสาวสุชาดา บุญคุ้ม 159737
11  นางสาวสุปรียา ผลทับทิม 159204
12  นางสาวนันทวัน ขำเอี่ยม 156569
13  นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว 159793
14  นางสาวปาริชาติ สมสนุก 159302
15  นายพยุงศักดิ์ ธรรมแสง 159495
16  นางสาวพิมพกา ศรีแก้วน้ำใส 157006
17  นางสาวศรินญา มั่งมูล 157003
18  นายณัฐวุฒิ พรมยาลี 159543
19  นางสาวดลพร ชาญนิรุตติ 159722
20  นางสาวกฤษติญา สุวัตถิ 156958

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th