ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอริญญาวรรณ สุขจิต 159220
2  นางสาวพรพิรมย์ ทัศนาวงค์ 160417
3  นายอนันธศักด์ วันโสภา 160414
4  นาย นันธานนธ์ สารภัยวีระโชติ 160424
5  นายวิระศักดิ์ จันทะคัด 160429
6  นางสาวณิชกานต์ ประสิทธิ์ 160430
7  นางสาววิภาวี สารพันธ์ 160441
8  นายบุลากร อภิอมตะสกุล 160427
9  นางสาวสุพรรษา ทาทอง 160444
10  นางสาวกัญณภัทร คงมั่น 159398
11  นายทรรวรีก์ พระแก้ว 159680
12  นางสาวนันทวัน ขำเอี่ยม 140712
13  นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว 159794
14  นางสาวปาริชาติ สมสนุก 159301
15  นายพยุงศักดิ์ ธรรมแสง 159494
16  นางสาวธัญญารัตน์ ทิพย์อักษร 159058
17  นางสาวทรรศวรรณ ปริปุณณะ 159362
18  นายณัฐวุฒิ พรมยาลี 159545
19  นางสาวดลพร ชาญนิรุตติ 159721
20  นางสาวกฤษติญา สุวัตถิ 156957

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th