ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวพราวนภา มกราคม 160385
2  นางสาวนุชจรีย์ ศิริมาตร์ 160366
3  นางสาวอรอนงค์ โงนขำ 158448
4  นางสาวศศิวิมล ทองรัตน์ 155083
5  นางสุนิสา รัชตนันทิ 160469
6  นางสาวยุวดี นนทรีย์ 159353
7  นายณัฐพงศ์ ขวัญสุข 159354
8  นางสาวเบญจภรณ์ บุตรบุญตอม 158441
9  นายวินัย ศิลประสาตร์ 159357
10  นางสาวเพ็ญนภา นนทรีย์ 159356
11  นางสาววิไรพร เทศดี 159031
12  นางสาววัชรินทร์ วรรณคำ 159677
13  นางสาวกนกวรรณ ทองไทย 159668
14  นางสาวจิราพร ยอดแก้ว 159671
15  นางสาวนุชนาฏ ใจกล่ำ 157739
16  นางสาวชลธิดา ตุ้มวอน 157576
17  นางสาวกาญจนาพร ขรจันทร์ 159530
18  นายศราวุฒิ ทานิล 159531
19  นางสาวปุณณ์ริดา สืบแสน 159529
20  นางสาวทิฆัมพร มิ่งขวัญ 159644

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th