ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอรอนงค์ โงนขำ 158445
2  นางสาวศศิวิมล ทองรัตน์ 155085
3  นายธราดล คงเสมา 159210
4  นางสาวนุชนาฏ ใจกล่ำ 157578
5  นางสาวชลธิดา ตุ้มวอน 157741
6  นางสาวปาริฉัตร แก้วภูงา 157767
7  นางสาวกาญจนาพร ขรจันทร์ 159535
8  นายศราวุฒิ ทานิล 159540
9  นางสาวปุณณ์ริดา สืบแสน 159541
10  นายจิณณพัฒน์ อดุลยาโชติ 159736
11  นางลัดดา เกยจอหอ 159512
12  นายพิวุฒิ บวรกีรติขจร 159428
13  นายภานุวัฒน์ สิทธิคุณ 159155
14  นายธงชัย แทะกระโทก 159266
15  ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญาน์ ชมโลก 159248
16  นายสมพงษ์ บุญนันท์ 159841
17  นางสาวชลธิชา เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 158806
18  นายสราวุฒิ ทิศฟองดี 158805
19  นางสาวณิชกานต์ โกช่วย 160501
20  นายสุภิญโย ศรีวิภักดิ์ 160514

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th