ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววรรณรัตน์ ยิ้มสบาย 159008
2  นายฉัตรชัย ชื่นชม 159207
3  นางสาววนาลี ปะระราช 160252
4  นางสาวธมลวรรณ จิตรดล 160375
5  นายศิรัฐพล โพธิ์ศรี 160115
6  นายพงษ์ประสิทธิ์ เหล่าม่วง 158778
7  นางสาวศุภรัตน์ บุญฤทธิผล 160462
8  นางกมลรัตน์ พ่วงแสนสุข 160467
9  นางสาวปุณณจิต สถิตย์ปิยะรัตน์ 160463
10  นางสาวนฤมล มณีทอง 160466
11  นางสาวชฎาพร โอฬารพงษ์ 160464
12  นางสาวสกลสุภา ศุภพีระเอก 160465
13  นางสาวธรณ์ธันย์ ใจมั่น 160450
14  นายศดิศ นิ่มทับทิม 160451
15  นางสาวรุ่งนภา ไชยพร 158432
16  นางสาวณัฐจเร กะหรีม 160428
17  นางสาวพรนิภา วงษ์หงษ์ 159179
18  นางสาวฐิติรัตน์ ทองศรี 160262
19  นางสาวโศจิรัตน์ รุจจนเวท 160487
20  นางสาวหนึ่งฤทัย เย็นประสพ 159243

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th