ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววรรณรัตน์ ยิ้มสบาย 156498
2  นางสาวณฐอร ประมาระกา 158873
3  นางสาววนาลี ปะระราช 160256
4  นายสิทธิชัย สิงห์สุ 160368
5  นายศิรัฐพล โพธิ์ศรี 160114
6  นางสาวโสรยา วงษ์สุวรรณ์ 160286
7  นางสาวนิศากร ลานทอง 160326
8  นางสาวณัฐนรี ดีพรม 160303
9  นางสาวบุษกร ปานกลาง 160218
10  นายพงษ์ประสิทธิ์ เหล่าม่วง 158777
11  นางสาวธรณ์ธันย์ ใจมั่น 160419
12  นายศดิศ นิ่มทับทิม 160418
13  นางสาวรุ่งนภา ไชยพร 158433
14  นางสาวพรนิภา วงษ์หงษ์ 159178
15  นางสาวสุนิสา มีศรี 157071
16  นายเมธา โสภณสกุลสุข 160457
17  นางสาววริษา มั่นคง 159511
18  นายณัฐพงศ์ นิลสันเทียะ 159538
19  นายชาญวิทย์ สุวรรณ์ 160149
20  นางสาวสุปราณี บุญมี 159610

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th