ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมะลิวัลย์ ทิพย์คำมูล 156900
2  นางสาวฟิตรียะห์ นิเต๊ะ 156898
3  นางศิริลักษณ์ ภาณุเมษ 156889
4  นางหนึ่งฤทัย มังษะชาติ 160211
5  นางสาวนริศรา วรรณขาว 160208
6  นางสาวเมธินันท์ หลอดบุญ 158646
7  นายชาคริต ทับทิมทอง 158647
8  นางสาวสุมาลี ยอดทองหลาง 158133
9  นางสาวกาญจน์วริน เชื้อปงปัน 158134
10  นางสาวดาราทิพย์ เชตวัน 157415
11  นายสุรกิต กิติอาษา 160261
12  นางสาวอมรรัตน์ เสสฐา 158946
13  นายภิเศกศักดิ์ คำดีบุญ 158879
14  นางสาวสายทิพย์ ทองคุ้ม 159176
15  นางสาวประวีณา อรุณรัตน์ 159177
16  นางสาวไพลิน แย้มยิ้ม 158979
17  นายสุกิจจา พวงทอง 160353
18  นางสาวสุภณา สมสุข 156895
19  นางสาวชนิกา อินกอง 155152
20  นางสาวชนนิกานต์ ถนอมชาติ 160359

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th