ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายพุทธพร สุขจิต 160216
2  นางหนึ่งฤทัย มังษะชาติ 160212
3  นางสาวนริศรา วรรณขาว 160209
4  นายธนารัตน์ สยุมพร 159978
5  นางสาวรัตนา เรือนตัน 158459
6  นางสาวดาราทิพย์ เชตวัน 157414
7  นางสาวนันท์นภัส สินที 160355
8  นางสาวอมรรัตน์ เสสฐา 158945
9  นายภิเศกศักดิ์ คำดีบุญ 158878
10  นางสาวไพลิน แย้มยิ้ม 158978
11  นางสาวสุภณา สมสุข 156894
12  นางสาวเบญจกัลยานี จันทร์อำภรณ์ 158654
13  นางสาวพัชรินทร์ มะยมทอง 158593
14  นางสาวนนวตรา เย็นใจ 158594
15  นางวิภา ช้อยพลอย 158595
16  นายกิตติชัย แสงนาค 158596
17  นางสาวชนิกา อินกอง 155151
18  นางสาวกาญจนา โพธิ์งาม 159005
19  นายอาพากร พรมเพชร 160383
20  นางสาวศศินา ศิราพงษ์ 160407

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th