ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายครรชิต หมวดแร่ 156910
2  นางสาวกัณตีมา วาริพันธน์ 160324
3  นายกิตติ์พิวัฒน์ ภิรมย์กิจ 152392
4  นายเณศธิภัทธ์ อนันท์อัครเดชา 159252
5  นางสาวอรทัย พลดงนอก 159253
6  นางสาวสิรินญา ทุมแก้ว 160101
7  นางสาวพิมพ์ณิชา บูรพา 160311
8  นายเกษมสันต์ กิตติโชติพาณิชย์ 159218
9  นางสาวสิริธร ต้นสูง 159175
10  นางสาวจิราภรณ์ จันทรมณฑล 160146
11  นางสาววาสนา สุจิตต์จำรัสสกุล 160144
12  นายกิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช 156896
13  นางสาวพลอยไพลิน สมบูรณ์ 160327
14  นางสาวรัชดาภรณ์ อนิวรรตสกุล 151573
15  นางสาวพนารัตน์ ศรีสม 160295
16  นางสาวเจริญพร แสงจันทร์ 160281
17  นางสาวกาญจนา ปาละอ้าย 160271
18  นายศักดิ์สิทธิ์ สุดดีพงษ์ 160331
19  นางสาวรัศมี ปุยะติ 160330
20  นางสาวดวงใจ ใหญ่จันทึก 160294

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th