ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวภคนันท์ ไพบูลย์ 158698
2  นางสาวหทัยชนก ทองยา 158707
3  นายภาณุพันธ์ สุขสมโภชน์ 158763
4  นางสาวมินตรา ศรีทอง 158766
5  นางสาวกานติมา บุญน๊ะ 154825
6  นางสาวภัสนันท์ ประสงค์ศรี 158199
7  นางสาวสุพิชชา สุทธิวาที 159171
8  นางสาวจันทิมา ฉิมพาลี 158159
9  นางสาวปิ่นเกล้า ละมูลมั่ง 159123
10  นางสาวสุดารัตน์ สุขสมอารีย์วงศ์ 159122
11  นายชินศักดิ์ พ่วงแผน 158998
12  นายประเพียร โสภา 158854
13  นางสาววณิชญาณ์ สุยานี 159107
14  นางสาวอรวี หัสโต 159104
15  นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสดิ์ 158592
16  นางสาวณัฐณิชา เวียงทอง 160309
17  นางสาวนิลชนก คล้ายพงษ์ 159099
18  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษกร จันทร์เหลือง 159097
19  นางสาวณฐอร ประมาระกา 158875
20  นางสาวจามจุรี รัตนวงค์ 159044

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th