ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสายพิณ จันทร์ประดับ 157641
2  นางสาวภคนันท์ ไพบูลย์ 158706
3  นางสาวหทัยชนก ทองยา 158708
4  นายภาณุพันธ์ สุขสมโภชน์ 158762
5  นางสาวมินตรา ศรีทอง 158765
6  นางสาวกานติมา บุญน๊ะ 154824
7  นางสาวธนาภรณ์ ศรีมาศ 158797
8  นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน 158795
9  นางสาวสุพิชชา สุทธิวาที 158155
10  นางสาวจันทิมา ฉิมพาลี 158156
11  นางสาวปิ่นเกล้า ละมูลมั่ง 159194
12  นางสาวสุดารัตน์ สุขสมอารีย์วงศ์ 159121
13  นายชินศักดิ์ พ่วงแผน 158997
14  นายประเพียร โสภา 158852
15  นางสาววณิชญาณ์ สุยานี 159108
16  นางสาวอรวี หัสโต 159105
17  นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสดิ์ 158590
18  นางสาวณัฐณิชา เวียงทอง 160308
19  นางสาวนิลชนก คล้ายพงษ์ 159098
20  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษกร จันทร์เหลือง 159096

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th