ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายประเพียร โสภา 158851
2  นางสาวณฐอร ประมาระกา 158872
3  นางสาวรัชนีกร สมบูรณพนา 160292
4  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 156946
5  นายไพโรจน์ นัทธีศรี 156950
6  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 156949
7  นายภาณุภณ ธนาอมรนนท์ 160009
8  นางนิธินันท์ ชัยพรหมนฤภัย 160032
9  นางสาวเบญจพร ทีปะปาล 160034
10  นางสาวพลอยพิชชา ปัญจมาพิรมย์ 159819
11  นางสาวสุกัญญา วงศ์ยิ้มใย 159822
12  นางสาวธัญนภางค์ แก้วกุณโฑ 159825
13  นางสาววรรณฤดี ทองจุลกลาง 160112
14  นางสาวพรพรรณ ศรีเนาว์ 160111
15  นางสาวเนรัญชรา ภู่ระหงษ์ 159094
16  นางสาวชลธิชา ปิยนาจ 159379
17  นายนำพล โสภัณนา 159142
18  นายกฤติธี ต้องจิตร์ 159143
19  นางสาววิภาศิริ ใจศรี 156291
20  นางสาวปุณณดา สุขปูรณะ 156990

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th