ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายประเพียร โสภา 158850
2  นางสาวรัชนีกร สมบูรณพนา 160293
3  นายครรชิต หมวดแร่ 156912
4  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 156947
5  นายไพโรจน์ นัทธีศรี 156951
6  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 156948
7  นายภาณุภณ ธนาอมรนนท์ 159986
8  นายสุวัฒน์ชัย บัณฑิต 159593
9  นายวัฒนา คุณภาที 159594
10  นางสาวศิริพร เสี่ยงบุญ 159598
11  นายสัญชัย จันตาวงศ์ 159599
12  นายพีรวัส อุดศรี 159601
13  นายกันตวีร์ ขำพวง 159589
14  นางสาวพลอยพิชชา ปัญจมาพิรมย์ 159820
15  นางสาวสุกัญญา วงศ์ยิ้มใย 159821
16  นางสาวธัญนภางค์ แก้วกุณโฑ 159824
17  นางสาวนันท์นภัส สินที 160357
18  นางสาวประภาสิริ ติยะโคตร 160342
19  นางสาวชลธิชา ปิยนาจ 159082
20  นางสาวปุณณดา สุขปูรณะ 156991

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th