ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวศุภิสรา นาสมรูป 158449
2  นางสาวกมลทิพย์ พูลประดิษฐ์ 160119
3  นางสาวนุชรัชย์ ท่อนทอง 160254
4  นางเทพธิดา แซ่ไล่ 159363
5  นางสาวจิตตราพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 158166
6  นางสาวรัชนีกร อานันต์ 160048
7  นางสาวจิระนันท์ สิทธิศร 160013
8  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 157295
9  นางสาวกาญจนา มูลขุนทด 160041
10  นางสาวปัทมา ภู่เมือง 159145
11  นางสาวนางสาวลลิดา จอดนอก นางสาวลลิดา จอดนอก 160265
12  นางสาวศศิธร ภวภูตานนท์ 160239
13  นายฉัตรชัย ชื่นชม 158940
14  นางสาวศิริพร วงษ์นิล 158757
15  นายอภิรักษ์ ปานทอง 159831
16  นายกิตติ ขุมทอง 160076
17  นางสาวเปมิกา หันตระการ 160080
18  นางสาวมนต์ทิพย์ บุญขาว 159163
19  นางสาวสุพรรษา โปดำ 158948
20  นายอัฐพล โพธิ์ศรีมิ่ง 159297

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th