ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอรุณกาญจน์ อุดมฤทธิ์ 158951
2  นางสาวศุภิสรา นาสมรูป 158440
3  นางสาวกมลทิพย์ พูลประดิษฐ์ 160118
4  นางสาวเทพธิดา แซ่ไล่ 159359
5  นางสาวจิตตราพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 158168
6  นางสาวจิระนันท์ สิทธิศร 160012
7  นางสาวรัชนีกร อานันต์ 160049
8  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 157294
9  นางสาวลลิดา จอดนอก 158909
10  นางสาวชนากานต์ สุมาวาส 158410
11  นางสาวอัญชลี แสงแก้ว 158409
12  นางสาวรักคณา นิลอนันต์ 158412
13  นางสาวภรณ์ทิพย์ แสงภัทรเนตร 155946
14  นางสาวศิริพร วงษ์นิล 158756
15  นายอภิรักษ์ ปานทอง 159829
16  นายพัฒนะ ลาภนิธิพร 159346
17  นางภุมรินทร์ ผลพูล 160277
18  นางสาวมนัญญา คำเพิงใจ 158346
19  นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์ 160350
20  นายวิษณุศักดิ์ พรมนัด 159932

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th