ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสุลิต เยสูงเนิน 160187
2  นายจิตศักดิ์ ธีรภัทร์นพคุณ 160193
3  นางสาววิลาสินี นุราช 160070
4  นายธีรวีร์ ชัยรุ่งอนันต์ 160069
5  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 157293
6  นางสาวสุจิตตา พุ่มคำ 160129
7  นางสาววรางคณา น้อยศิริสุข 158482
8  นางณัฐภัสสร คชศิลา 158483
9  นางสาวจารุวรรณ เตียววิจิตรสกุล 158484
10  นางสาวกำไลทอง ผดุงสันต์ 160221
11  นายคมสันต์ สอนวิวัฒน์ 160220
12  นางสาววารุณี ม่วงศรี 160222
13  นางสาวคณาพร กลำเงิน 158775
14  นางสาววันทนีย์ ไทยหินโจน 159158
15  นายเฉลิมพร เหล่ามาลา 159159
16  นางผุสดี พวงหอม 160307
17  นางสาวณัฐณิชา เวียงทอง 160305
18  นายกัณฑ์ธนพงศ์ ปราบภัย 159592
19  นางสาวสุจิตตรา วิกล 159591
20  นายวชิรากร ราชโยธา 159597

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th