ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสุลิต เยสูงเนิน 160188
2  นายจิตศักดิ์ ธีรภัทร์นพคุณ 160192
3  นางสาวอรทัย มังคละ 160171
4  นางจินแสง ธารีสาร 160180
5  นางสาวจินดา เชาว์กิตติโสภณ 160179
6  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 157292
7  นางสาวพวงผกา ภาระก้านตง 159877
8  นายผดุงเกียรติ อนุสนธิ์ 159859
9  นายอานนท์ กุศลบารมี 159857
10  นางสาววรางคณา น้อยศิริสุข 158474
11  นางณัฐภัสสร คชศิลา 158475
12  นางสาวจารุวรรณ เตียววิจิตรสกุล 158476
13  นางสาวคณาพร กลำเงิน 157354
14  นางสาววันทนีย์ ไทยหินโจน 159172
15  นายเฉลิมพร เหล่ามาลา 159174
16  นางสาวณัฐณิชา เวียงทอง 160304
17  นางผุสดี พวงหอม 160306
18  นางสาวนิธินันท์ เขียวมา 159197
19  นางสาวปรียาภรณ์ บรรจงช่วย 159211
20  นายเสฏฐวุฒิ จิระสุข 159200

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th