ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวชไมพร ใจเกาะ 158549
2  นายศตคุณ เมธาวิศิษฎ์กุล 159904
3  นางสาวรติพร ตันเจริญ 159423
4  นางสาวคำน้อย ธิบุตร 160223
5  นายภารดล น้อยเสนา 160224
6  นางสาวนิสรา ยอดโพธิ์ 160225
7  นางสาวสิริมา การะเกษ 160226
8  นายประนต ปู่วัด 160227
9  นางสาวภาวิณี ชนะโชติ 160151
10  นางสาวพัชนิดา จันทร์กลางเดือน 154642
11  นางสาวศิริวัลย์ ลอยประโคน 160167
12  นายศักดิ์สิทธิ์ มณีเพ็ชร 160104
13  นายไพรัช พร้อมไกรนิตย์ 145402
14  นางสาวสวรส เฉลยสุข 158444
15  นางสาวศิรินทรา คุนุ 158447
16  นายภาณุมาศ เพียรหาผล 158517
17  นางสาวสาวิตรี ตาสุติน 159993
18  นางสาวทรายขวัญ ไชยคำ 160205
19  นางสาวทิพย์สุดา ทุมนัต 160206
20  นายศิริพจน์ เรืองมั่น 160202

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th