ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนนรณีย์ อนุพันธ์ 158640
2  นางสาววนิดา สิทธิการ 158455
3  นางสาวฐิติมา รื่นรมย์ 159864
4  นายณัฐ ขำสุภาพ 160229
5  นายศักดิ์สิทธิ์ มณีเพ็ชร 150284
6  นายไพรัช พร้อมไกรนิตย์ 160106
7  นางสาวเอริน เงาภู่ทอง 160251
8  นางสาวกุลณัฐ หมวกสอน 160117
9  นายกิตติคุณ โพธิ์สิริสุข 159855
10  นางสาวชมพูนุท จีนจรรยา 159856
11  นายประมุข คำยิ่งยง 159858
12  นายธรรมทัศน์ ดวงรัศมี 160237
13  นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ 160273
14  นางสาวปิยะรัตน์ ศิริวิโรจนกุล 159028
15  นายธีรพร มีบุญเกิด 159027
16  นางสาวกนกวรรณ เปรมเดช 159057
17  นางสาวเรวดี ศรีสกุลดี 159146
18  นางสาวสิริมา จิ๋วสม 159047
19  นางสาวจรินธร หารเสนา 159084
20  นายสุรศักดิ์ หุ้มไธสง 157568

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th