ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี 160161
2  นายวีระชัย แจ้งเจริญ 160189
3  นายอนุชิต รอดสวัสดิ์ 160184
4  นายกันตพัฒน์ ภัทรเศรษฐวัฒน์ 160185
5  นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล 158070
6  นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย 159923
7  นางสาวณฐอร ประมาระกา 158874
8  นางสาวกนกวรรณ วงค์จันทร์ 158146
9  นายพิษณุ เด็ดขาด 158147
10  นางสาวพิมพ์พร เกษมรัตน์ 145410
11  นายประพันธ์ รักสมาคม 160203
12  นางสาวชัญทิชา ฉ้วนกลิ่น 160207
13  นายจรัญ ชัยรัตน์ 160200
14  นางสาวดารารัตน์ วัลวิน 160204
15  นายวราวฒิ ดวงภักดี 160199
16  นายสุริยา ทรัพย์ธำรงค์ 160201
17  นางรุ่งรัตน์ รัตนลัมภ์ 160190
18  นางสาวณัฐพร หงส์พันธ์ 158925
19  นางสาวจุฑามาศ เป็นมูล 158791
20  นายวัฒนาภิรมย์ หาชัย 158974

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th