ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายวีระชัย แจ้งเจริญ 160191
2  นายอนุชิต รอดสวัสดิ์ 160183
3  นายกันตพัฒน์ ภัทรเศรษฐวัฒน์ 160186
4  นายอภินันท์ คงวัฒนา 160219
5  นางสาวนิลาวัลย์ โพธิ์ทา 157624
6  นางสาวธนาภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า 154750
7  นางสาวนิภาพร ผลาผล 160095
8  นางสาวเบญญาภา หรีกประโคน 160241
9  นางสาวกมลพรรณ ชนะภัย 160240
10  นางสาวชนนิกานต์ หินเธาว์ 160250
11  นายวิทยา สิริวงศ์วรัณ 160135
12  นางประไพ พันจู 160139
13  นางจิตต์ภาวรรณ แสงประเสริฐ 160138
14  นางสาวณัฐฐาภรณ์ หอมจันทร์ 160136
15  นางอัญชลี ผู้รักชาติไทย 160140
16  นางสาวรุ่งรัตน์ รัตนลัมภ์ 160182
17  นางสาวสุจิตตา พุ่มคำ 160128
18  นายวัฒนาภิรมย์ หาชัย 158973
19  นางสาวสิรินาถ นวสุขจินดา 159168
20  นางสาวพัชรินทร์ กิยะแพทย์ 160297

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th