ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปัทมา ลอนิง 154973
2  นายชาญณรงค์ วงษา 159882
3  นางสาวดลยา เยินยุบ 159774
4  นางสาวอรัญญา ทิมยิ้ม 160059
5  นางสาวกศิธิศร นาคหมื่นไวย 159917
6  นางสาววรรณภา ตะกรุดโทน 159930
7  นางสาวนางสาวศรีสุดา มาตา 159933
8  นางจิรนันท์ สุธรรมา 158403
9  นางสาวนัฎฐ์ธิกานต์ ฝาเฟี้ยม 158665
10  นางสาวอมลณัฐ ถาวรมาศ 158672
11  นางสาวบุญญารัตน์ ม่วงคำ 159814
12  นางสาวสุมาลิน ธรรมนันท์ 154982
13  นางสาวอัจฉรา ผายวงษา 154984
14  นางสาวธัญจิรา จันทราช 158745
15  นางสาวกมลศรี ปัจฉิม 149787
16  นางสาวอริสรา บุญเจือ 158533
17  นางสาวยุพา ตาปราบ 158534
18  นางสาวคอดีนะ หลำเยะ 158463
19  นางสาวสุภาวดี สุดตา 157141
20  นางสาวอภิญญา ศิริมาตร 160096

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th