ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปัทมา ลนิง 158963
2  นายชาญณรงค์ วงษา 159881
3  นางสาวดลยา เยินยุบ 159776
4  นางสาวอรัญญา ทิมยิ้ม 160058
5  นางสาวลลภัส พัวภวเวช 159895
6  นางสาวกศิธิศร นาคหมื่นไวย 159916
7  นางสาววรรณภา ตะกรุดโทน 159929
8  นางสาวศรีสุดา มาตา 159922
9  นางจิรนันท์ สุธรรมา 158402
10  นางสาวอมลณัฐ ถาวรมาศ 158671
11  นางสาวนัฎฐ์ธิกานต์ ฝาเฟี้ยม 158669
12  นางสาวบุญญารัตน์ ม่วงคำ 159813
13  นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์ 155454
14  นางสาวสุมาลิน ธรรมนันท์ 154985
15  นางสาวอัจฉรา ผายวงษา 154983
16  นางสาวธัญจิรา จันทราช 158744
17  นางสาวอริสรา บุญเจือ 158531
18  นางสาวยุพา ตาปราบ 158532
19  นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส 158472
20  นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ 158295

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th