ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวดลยา เยินยุบ 159775
2  นายวรเมธ เรืองสง่า 159740
3  นางจิรนันท์ สุธรรมา 158401
4  นางสาวกัญญารัตน์ นิจจอหอ 160107
5  นางสาวพัชรฐนิษฐ์ ตั้งกิจศิริ 160108
6  นางสาวเนตรชนก พันธุพล 160085
7  นายเวนิต จงไกรจักร 160089
8  นางสาววิสุดา ศรีทองเจือ 160131
9  นางสาวกมลชนก ตระกูลใจดี 155458
10  นางสาวธิรารัตน์ แซ่ลิ่ม 159804
11  นางสาวสุทธิดา โพธิ์ศรี 159988
12  นางสาวศศิธร วิสีสิทธิ์ 158584
13  นางสาวอนุสรา สุทธาคาม 160123
14  นางสาวอรนุช ผิวเรืองนนท์ 157548
15  นางสาวพนาวรรณ คำรัตน์ 159780
16  นางสาวนิธิพร ดำรงศักดิ์ 159778
17  นายณัฐพงศ์ พงศ์อนิวรรตน์ 159783
18  นายอาทิตย์ ศิริรักษ์ 151629
19  นายรชานนท์ ศรีทอง 151640
20  นางสาวอโนมา ภูกาบเพชร 160044

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th