ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนิรุตติ์ ปิ่นรัตน์ 157035
2  นางสาวรัชนี สอนปัน 157036
3  นางสาวดลยา เยินยุบ 159773
4  นางสาวกัญญารัตน์ นิจจอหอ 159989
5  นางสาวพัชรฐนิษฐ์ ตั้งกิจศิริ 159990
6  นายวรเมธ เรืองสง่า 159739
7  นางสาววิสุดา ศรีทองเจือ 160132
8  นางสาวศศิธร วิสีสิทธิ์ 158583
9  นางสาวพนาวรรณ คำรัตน์ 159779
10  นางสาวนิธิพร ดำรงศักดิ์ 159781
11  นายณัฐพงศ์ พงศ์อนิวรรตน์ 159782
12  นายอาทิตย์ ศิริรักษ์ 151628
13  นายรชานนท์ ศรีทอง 151639
14  นายเสกสรรค์ บุราณสุข 160025
15  นางสาววิราวรรณ เล็กประเสริฐ 160028
16  นายปัญจะ แป้นสัมฤทธิ์ 160046
17  นายซอฟวาน หะยีดาโอ๊ะ 160073
18  นายศตพล จิตธรรม 158769
19  นายประธาน เลี้ยงสมบูรณ์ 158834
20  นางสาวอโนมา ภูกาบเพชร 160043

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th