ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมนัญชยา วงศ์สุวรรณ 158460
2  นายกมลเชษฐ์ อำไพพิศ 158521
3  นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง 158435
4  นางสาวกนกวรรณ คำนุช 155094
5  นางสาวจิราวรรณ วิลาวงค์ 159724
6  นางสาวอมรรัตน์ โตมา 156975
7  นายจักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน 159120
8  นางสาวสุดารัตน์ จันพุ่ม 158897
9  นายจิรวัฒน์ กฐินทิพย์ 156941
10  นางสาวมนัสวี เรืองศิริพัฒน์ 160159
11  นางสาวจิราพร ญวนพลอย 160086
12  นายธีรพล ปานคง 160088
13  นางสาวสุมาลี สืบนาวิน 160127
14  นางสุภาวี คล้อยสวาท 160133
15  นายยงยุทธ ผดุงโชค 158881
16  นางสาววิภาดา แจ่มสว่าง 156795
17  นางสาวสุภาภรณ์ นามแสง 156980
18  นายิอัสนี สมัย 158225
19  นางสาวสัณห์สมร ต้อสอ 154075
20  นายศตคุณ เมธาวิศิษฎ์กุล 159931

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th