ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก 160021
2  นางสาวจิราวรรณ วิลาวงค์ 159806
3  นายจักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน 159119
4  นายจิรวัฒน์ กฐินทิพย์ 156940
5  นางสาวจิราพร ญวนพลอย 160083
6  นายธีรพล ปานคง 160090
7  นางสุภาวี คล้อยสวาท 160126
8  นางสาววิภาดา แจ่มสว่าง 156781
9  นางสาวพรวิภา เสริมจันทร์ 158638
10  นางสาวกัณตินันท์ เกินขุนทด 158713
11  นางสาวสุชาดา ธุพันธ์ 155474
12  นางสาวกมลวรรณ ไชยลม 160130
13  นางสาวพรรษชล ไผ่ฤทธิ์ 158779
14  นายเอกกมล ราโชมาศ 158982
15  นายสหรัฐ แก้วประดับ 159367
16  นางสาวสุพิชญา วิสัชนาม 158813
17  นางสาวศิรดา เสมอหัตถ์ 159987
18  นางสาวธัญพิชชา จูหว้า 160162
19  นายซอฟวาน หะยีดาโอ๊ะ 160072
20  นางสาวอุษณีย์ นวลอนงค์ 160160

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th