ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายโพธิรัตน์ สิงห์ล้ำเลิศ 159763
2  นางสุดารัตน์ ปกป้อง 160018
3  นายทรงกลด มานะกิจจานนท์ 156945
4  นางสาวรัดเกล้า ตะลับทิพย์ 159956
5  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 159951
6  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 159968
7  นายณัฐภูมิ งามนิมิตร 159961
8  นางสาววันทนา ฤทธิศักดิ์ 158510
9  นางสาวพิชญา ธริญาติ 160004
10  นางสาวเพียงดาว ภูพานเพชร 160005
11  นางสาววริษฐา ปราณอมรกิจ 160007
12  นางสาวณิชกานต์ มารุตเสถียร 160014
13  นางสาวรัฐนันท์ แฉล้มเขตต์ 160019
14  นางสาวกฤษณี คำเทศ 160006
15  นางวาสนา บัวผัน 158027
16  นางสาวสุมินตรา แก้วทอง 154972
17  นายธนภัทร เตชะงามวงศ์ 156792
18  นางสาวฐิติกร เผือกพูล 160156
19  นางสาวชลทิชา ปั้นจันทร์ 160143
20  นางสาวชนากานต์ ช่างสาร 160017

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th