ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายโพธิรัตน์ สิงห์ล้ำเลิศ 159971
2  นางสุดารัตน์ ปกป้อง 158381
3  นายสงกรานต์ อุปสันตานนท์ 156998
4  นางสาวธิดา คล้ายแก้ว 156997
5  นางสาววิลาวัณย์ สุขพรชัยกุล 156999
6  นางสาวกันต์กมล ได้ดี 157095
7  นางสาวอารยา นิตยภูติ 157097
8  นางสาวกัญญวรา ไกรสิงห์ 157099
9  นางสาวชุตาภา รุ่งเรืองศุภรัตน์ 157100
10  นายทรงกลด มานะกิจจานนท์ 156944
11  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 159950
12  นางสาวรัดเกล้า ตะลับทิพย์ 159958
13  นายณัฐภูมิ งามนิมิตร 159959
14  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 159983
15  นางสาวพรพิมล รอดคง 157082
16  นางสาวสุมินตรา แก้วทอง 152961
17  นางสาวธีรกุล เทตะรัตน์ 158958
18  นางสาวธัญชนก นาวารัตน์ 160002
19  นายธนภัทร เตชะงามวงศ์ 156791
20  นายชวาลณัฎฐ์ ทรัพย์สมบัติชัย 160122

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th