ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวภัทรฐานิษย์ เย็นวัฒนา 159985
2  นายสุวิชา เปียสุนทร 159843
3  นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง 159475
4  นายคมสัน นามจินา 156728
5  นายทัศนัย ลีภัทรวงศ์ 157107
6  นางสาวกนกณพ กาญจนสิทธิกุล 158653
7  นายศิวดล ศิริวงศ์ 158269
8  นายณัฐภูมิ งามนิมิตร 159962
9  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 159966
10  นางสาวรัดเกล้า ตะลับทิพย์ 159954
11  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 159949
12  นางสาวยุวรี พากเพียร 160026
13  นางสาวมาริสา เทพอินทร์ 156929
14  นางสาวนงค์นภา โล่ห์คำ 158793
15  นางสาวชฎารัตน์ อินทรชัย 158792
16  นางสาวสกุลตลา แหวนเงิน 158581
17  นางสาวมุธิตา ช่วยจำ 158917
18  นางสาวสุนิสา รวบรวม 156925
19  นางสาวน้ำทิพย์ สุวิปาลวัฒน์ 158514
20  นางวาสนา บัวผัน 158004

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th