ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววันเพ็ญ เจียมทอง 159884
2  นางสาวภัทรฐานิษย์ เย็นวัฒนา 159984
3  นายสุวิชา เปียสุนทร 159842
4  นายคมสัน นามจินา 156727
5  นายทัศนัย ลีภัทรวงศ์ 157106
6  นายสมพงษ์ บุญนันท์ 159826
7  นายกิติชัย จินดาธัญธิติ 157872
8  นายพิศาล วงศาวะเดช 157874
9  นายรุ่งอรุณ ปี่แก้ว 157875
10  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 159967
11  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 159952
12  นายณัฐภูมิ งามนิมิตร 159960
13  นางสาวรัดเกล้า ตะลับทิพย์ 159957
14  นางอภิรักษ์ อมรึก 159934
15  นางสาวมาริสา เทพอินทร์ 156927
16  นางสาวสกุลตลา แหวนเงิน 158580
17  นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู 156608
18  นางสาวรัทนีกร มูลธิยะ 160023
19  นางสาวณัฐนิช อ้นสาคร 158395
20  นางสาวศรัณยาน์ เรืองขจร 158818

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th