ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธีระ แพ่งนคร 159975
2  นางสาวนภัสสร เลไธสง 159977
3  นางสาวรำแพน เครือโต 159981
4  นางสาวลำพูน ศรีกงพาน 159861
5  นายณัฐเดช จันทรกรณ์ 159862
6  นายชุมพล ถากา 159907
7  นางฉัตรสุดา มั่นคง 159909
8  นายประกอบ พิมพ์ศร 159912
9  นายกุลธวัช น้ำดอกไม้ 159913
10  นายจิรัฏฐ์ มีปาน 160031
11  นางสาวเอื้องไพร โคตรบุรี 160015
12  นางสาวรัตนา แสนทัด 159789
13  นายคมสัน นามจินา 156726
14  นายปริวัศน์ ทะไชย 158277
15  นางสาวสุกัญญา ใจกว้าง 158642
16  นางสาวเสาวนีย์ คงภักดี 158641
17  นายสมาน นนทวาณิช 159849
18  นายอภินันท์ เตือประโคน 159251
19  นางสาวมัทนา กิมง่วนสง 156959
20  นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา 158848

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th