ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธีระ แพ่งนคร 159974
2  นางสาวนภัสสร เลไธสง 159976
3  นางสาวรำแพน เครือโต 159980
4  นางสาวลำพูน ศรีกงพาน 159860
5  นายณัฐเดช จันทรกรณ์ 159865
6  นายชุมพล ถากา 159906
7  นางฉัตรสุดา มั่นคง 159908
8  นายประกอบ พิมพ์ศร 159911
9  นายกุลธวัช น้ำดอกไม้ 159914
10  นายมนตรี วิจักษณาพงษ์ 159617
11  นางสาวดารุณี อ่อนยนต์ 159935
12  นายจิรัฏฐ์ มีปาน 160030
13  นางสาวรัตนา แสนทัด 159788
14  นายคมสัน นามจินา 156631
15  นายปริวัศน์ ทะไชย 158276
16  นางสาวสุกัญญา ใจกว้าง 157143
17  นางสาวเสาวนีย์ คงภักดี 157142
18  นายสมาน นนทวาณิช 159848
19  นางสาวมัทนา กิมง่วนสง 118607
20  นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา 158847

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th