ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวพลอยไพลิน มณีฉาย 158259
2  นางกำไร เชิญพิลา 158286
3  นางสาวณัฏฐณิชา เกษศิริ 152417
4  นางสาวอภิสรา สุทินทอง อภิสรา สุทินทอง 158358
5  นายศุภกร อินทนชิตจุ้ย 158032
6  นางสาวสุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว 155157
7  นางสาวมุกมณี ละเอียดอ่อน 155110
8  นายอัครพล สุดประเสริฐ 158289
9  นางสาวอัมพิกา สดกำปัง 156452
10  นางสาวพรพิมล รอดคง 157082
11  นางสาวลลิตา เด่นดวง 156842
12  นางสาววรรณพร จันทรลักษ์ 157054
13  นางสาวณัฐพร บุญดุฉาว 157053
14  นายสุวิทย์ นิธิธรรมรุจน์ 157056
15  นางสาวนรินทร ทองบ่อ 157049
16  นายจิระพงษ์ ชนะภู 157051
17  นางสาวสุรัสวดี สัมพันธ์ 156593
18  นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์ 156864
19  นายขวัญเมือง อุฤทธิ์ 158446
20  นายปัญญ์นันทินี เลี้ยงวงศ์ 158201

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th