ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวโสภาพรรณ ศุภรัตน์ภิญโญ 158139
2  นางสาวณัฐกานต์ ทองกิ่ง 158138
3  นางสาวสุมาลี ยอดทองหลาง 158133
4  นางสาวกาญจน์วริน เชื้อปงปัน 158134
5  นางสาวไอลดา พังคะโส 158281
6  นายอัครพล สุดประเสริฐ 158288
7  นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ 156739
8  นางสาวศุภญา อ่าวลึกเหนือ 156857
9  นายดนัย ไหลริน 158293
10  นางสาวภัสสิกานต์ ไวยกูลเรืองโชค 155561
11  นายวรพล สงชุม 156493
12  นายทรงกลด มานะกิจจานนท์ 156945
13  นางสาวอุไรวรรณ น้อยจินดา 156669
14  นางสาวธัญพิชชา คุนทัน 156667
15  นายคงเดช โนรู 157134
16  นางสาวเกศสุดา ชุ่มดี 158407
17  นางสาวเก้ากมล จำนงค์ศาสตร์ 158429
18  นายพีรคริสต์ พระแสงเจริญวาณิช 153310
19  นายศิวดล ศิริวงศ์ 158269
20  นางสุดารัตน์ ปกป้อง 158381

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th