ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ 156962
2  นางสาวศุภญา อ่าวลึกเหนือ 156856
3  นายนิรุตติ์ ปิ่นรัตน์ 157035
4  นางสาวรัชนี สอนปัน 157036
5  นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรือง 158292
6  นายดนัย ไหลริน 158273
7  นายทรงกลด มานะกิจจานนท์ 156944
8  นางสาววรรณพร จันทรลักษ์ 157048
9  นางสาวณัฐพร บุญดุฉาว 157047
10  นายสุวิทย์ นิธิธรรมรุจน์ 157050
11  นางสาวนรินทร ทองบ่อ 157055
12  นายจิระพงษ์ ชนะภู 157052
13  นายพิษณุ ไชยทองดี 153864
14  นายสุภาพ พงษ์เกษม 153857
15  นางสาวพัทราภร สัตนาโค 153775
16  นางสาวฐิตินันท์ เสียงสุวรรณ์ 153770
17  นายศตวรรษ บุญทรัพย์ 153771
18  นางสาวนัฐกานต์ สีแก้วกล้า 153921
19  นายคงเดช โนรู 157118
20  นางสาวอวิกา สุภาพจน์ 157282

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th