ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนาถนรี บุตรสอน 158233
2  นายประสงค์ บูรณ์เจริญ 158232
3  นางสาวภัสนันท์ ประสงค์ศรี 158199
4  นายอัครา สนอุทา 158244
5  นางสาวสุภาวดี สุดตา 157141
6  นางสาวพิมพ์กมล วงค์นพรัตน์ 156969
7  นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์เม้า 156915
8  นางสาวพิมพ์พร เกษมรัตน์ 145410
9  นางสาวกาญจนา แก้วสาย 158306
10  นางสาวนฤมล ดวงพลพรม 158314
11  นายธนภัทร เตชะงามวงศ์ 156792
12  นายคงเดช โนรู 157133
13  นายทัศนัย ลีภัทรวงศ์ 157107
14  นางสาวจิตตราพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 158168
15  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 156946
16  นายไพโรจน์ นัทธีศรี 156950
17  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 156948
18  นายปริวัศน์ ทะไชย 158277
19  นางสาวศุภิสรา นาสมรูป 158449
20  นางสาวอรอนงค์ โงนขำ 158448

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th