ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสุชาติ เฉลิม 157094
2  นางสาวกาญจนา แก้วสาย 158316
3  นางสาวนฤมล ดวงพลพรม 158313
4  นายธนภัทร เตชะงามวงศ์ 156791
5  นายคงเดช โนรู 157120
6  นายทัศนัย ลีภัทรวงศ์ 157106
7  นางสาวจิตตราพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 158166
8  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 156947
9  นายไพโรจน์ นัทธีศรี 156951
10  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 156949
11  นายปริวัศน์ ทะไชย 158276
12  นางสาววาสิตา ตุลธรธรรม 158439
13  นายขวัญเมือง อุฤทธิ์ 158451
14  นางสาวศุภิสรา นาสมรูป 158440
15  นางสาวอรอนงค์ โงนขำ 158445
16  นางสาวปุญชรัสมิ์ ไกรเทพ 157074
17  นางสาวปรียา ทวิลา 158397
18  นางสาวสุธารินี เพ็ชร์พิรุณ 158454
19  นางสาววีรยา บุญราษี 152775
20  นางสาวสุภณา สมสุข 156894

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th