ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางดนิตา ธัญมณีสิน 155693
2  นางสาววนิดา ทัฬหกิจ 155695
3  นายเจตธนะ ภัทรพงศ์มณี 156769
4  นางสาวอัญชนิดา สังฆะโร 158137
5  นางสาวดวงนภา ทองอ่อน 158136
6  นางสาวนฤมล ชัชวาล 158048
7  นางสาวกนิษฐิกา ตันติสุนทร 158287
8  นางสาวไอลดา พังคะโส 158280
9  นางสาวพรณภัทร์ สติมั่น 156820
10  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศิริ ตันติเอกอนันต์ 157174
11  อื่นๆวท.ร.ต สุรวีร์ อินทร์พิทักษ์ 157111
12  นายสุริยงค์ นำยงกุล 157204
13  นางสาวธัญพร เรืองเทศ 157132
14  นายสุชาติ เฉลิม 157092
15  นางสาวชุตาภา รุ่งเรืองศุภรัตน์ 157100
16  นางสาวกันต์กมล ได้ดี 157095
17  นางสาวอารยา นิตยภูติ 157097
18  นางสาวกัญญวรา ไกรสิงห์ 157099
19  นางสาวธนาภรณ์ แก้วหาญ 156072
20  นางสาวสิรินาถ สนอุป 157842

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th