ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวดนิตา ธัญมณีสิน 155692
2  นางสาววนิดา ทัฬหกิจ 155694
3  นายเจตธนะ ภัทรพงศ์มณี 156768
4  นายบัญชา ชุมพล 158164
5  นางสาวนฤมล ชัชวาล 158047
6  นางสาวกนิษฐิกา ตันติสุนทร 158291
7  นางสาวพรณภัทร์ สติมั่น 156819
8  อื่นๆวท.ร.ต สุรวีร์ อินทร์พิทักษ์ 157110
9  นายกมล ไชยสิทธิ์ 156984
10  นายสุริยงค์ นำยงกุล 157201
11  นางสาวธัญพร เรืองเทศ 157131
12  นายสุชาติ เฉลิม 157209
13  นางสาวปาหนัน วงค์แก้ว 155521
14  นางสาวธนาภรณ์ แก้วหาญ 156069
15  นางสาวสิรินาถ สนอุป 157841
16  นางสาวธิดา คล้ายแก้ว 156997
17  นายสงกรานต์ อุปสันตานนท์ 156998
18  นางสาววิลาวัณย์ สุขพรชัยกุล 156999
19  นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ 156963
20  นางสาวสุภณา สมสุข 156895

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th