ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกาญจนา มูลขุนทด 157916
2  นายจิรัฏฐ์ มีปาน 158229
3  นายตะวัน พ่อชื่น 157710
4  นายมนต์สันต์ รัศมีอุทัย 158245
5  นางสาวอัณศยา ตุกวุ่น 158206
6  นายสนธยา ใจดี 158251
7  นางสาวรัตนา แสนซุ้ง 158351
8  นางสาวกฤษติญา สุวัตถิ 156958
9  นางสาววัลย์ภัสสร์ เมธาศศินนท์ 158158
10  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 158380
11  นางสาวอรธนา มุสิกรัตน์ 154765
12  นางสาววรนุช เต็มสวาท 153684
13  นางสาวสุภาพร จรจันทร์ 154744
14  นายสมเกียรติ คันธชาตกุล 157242
15  นายสุชาติ เฉลิม 157091
16  นางสาวกมลทิพย์ โชติอัคคี 156968
17  นายสุกิจจา พวงทอง 157186
18  นายจักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน 157179
19  นายบัณฑิต ชูแสงศรี 158442
20  นางสาวจิรวรรณ ผาพรม 158406

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th