ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายพิศณุ เฉลิมวัฒน์ 158235
2  นายอรรถพล วิชาธร 155008
3  นางสาวศุภิสรา หิรัญวัฒนเกษม 157828
4  นางสาวกัญญารัตน์ นิจจอหอ 157836
5  นางสาวพนัดดา แก้วสาร 157833
6  นางสาวพัชรธนิษฐ์ ตั้งกิจศิริ 157838
7  นางสาวไพลิน เปรมใจ 158217
8  นายอำพล บุุญรอด 158215
9  นายธีระ แพ่งนคร 158328
10  นางสาวนภัสสร เลไธสง 158325
11  นายโสภณ โททอง 158170
12  นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร์ 158178
13  นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์สมุทร 158181
14  นายประพัดชัย ศรียาฮาด 158344
15  นายกฤษณะ จันทร์แก้ว 158367
16  นางสาวกุลณัฐ หมวกสอน 158342
17  นายปัญญา กอบัวแก้ว 152320
18  นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง 156041
19  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 158378
20  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศิริ ตันติเอกอนันต์ 157173

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th