ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจันทร์จิรา วิชาชัย 158243
2  นายพิศณุ เฉลิมวัฒน์ 158231
3  นายชาญวิทย์ สุวรรณ์ 156916
4  นายสันติ ชัยสิกุล 156921
5  นางสาวณฤทัย วันชูเพลา 156919
6  นายอรรถพล วิชาธร 155007
7  นางสาวศุภิสรา หิรัญวัฒนเกษม 157827
8  นางสาวกัญญารัตน์ นิจจอหอ 157835
9  นางสาวพนัดดา แก้วสาร 157834
10  นางสาวพัชรธนิษฐ์ ตั้งกิจศิริ 157837
11  นายธีระ แพ่งนคร 158323
12  นางสาวนภัสสร เลไธสง 157475
13  นายโสภณ โททอง 158169
14  นายซอฟวาน หะยีดาโอ๊ะ 158211
15  นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร์ 158179
16  นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์สมุทร 158180
17  นายประพัดชัย ศรียาฮาด 158343
18  นางสาวธาดารัตน์ บุญอินทร์ 158282
19  นายกฤษณะ จันทร์แก้ว 158366
20  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 158377

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th